.انواع روشهای قانونی مهاجرت به کانادا شامل موارد زیر میباشد

مهاجرت به کانادا از طریق تجاری

مهاجرت به کانادا از طریق تخصصی

مهاجرت از طریق خویشاوندی

 ممکن است برای شما حتی هر سه موارد صدق کند ولی شما فقط میبایست با یکی از این روشها به کانادا مهاجرت کنید. اینکه کدام روش انتخاب شود را مشاور صدیق شما تشخیص خواهد داد ولی شما میبایست اطلاعات صحیح به مشاوره خود دهید تا ایشان از یکی از گروههای مناسب برای شما اقدام کند.

همیشه این را بیاد داشته باشد مشاور مهاجرت به کانادا طرف شماست و از حق شما دفاع میکند در عین حال شما از انجام هر کار غیر قانونی در پروسه مهاجرت منع میکند

ارتباط با ما

ایمیل:
موضوع:
پیغام:

اطلاعات تماس با ما

ثبت نام و ورود برای اعضاء